YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİ DURAN

Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyemizin karar organlarından Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin gündemini hazırlamak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermek, genel evrak, muhtaç asker ailesi yardımı ile ilgili işlemleri yapmak.

Belediye Başkanının gerek Meclis, gerek Encümen ve gerekse bunların dışındaki talimatlarını kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yerine getirmek, sonuçlarını ilgili birimlere ulaştırmak.

- Belediye gelen giden evrak kaydını tutmak

- Evlenme işlerini yürütmek

- Memur ve işçilerin özlük dosyasını tutmak

- Belediye Meclis Encümen kararlarının tutmak

- Belediye birimler arası koordinasyonu sağlamak

- Başkanlık yazışmalarının sekretaryasını yapmak