MALİ HİZ.MÜDÜRLÜĞÜ

                  MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

HÜSEYİN KISAHİCRAN ŞAHİN
Dereçine Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak temel görev alanımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiştir. Anılan kanunun 1. maddesinde kanunun amacı “Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir” olarak tanımlanmıştır.

             Mali Hizmetler Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile sair kanunlarda belirtilen Belediyenin gelir ve giderleriyle alakalı her türlü iş ve işlemleriyle, Belediyemizin finansman, muhasebe ve mali iş ve işlemleriyle ilgili bütün görevlerini yürütmekle görevlidir.  • Belediye bütçe hizmetlerinin yürütülmesi
  • Gelir-giderlerin yapılması ve takibi
  • Satın alma ihale hizmetleri
  • Kesin hesapların yapılması
  • Tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin yapılması